ആറു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ BUCKET LIST SPOT – HAWAII MALAYALAM TRAVEL VLOGHAWAII – It’s been a dream location for us ever since we started traveling. Finally, we are here! Also, this is baby Krish’s first time traveling in an airplane. Hawaii is nothing short of a paradise – scenic beauty, food, and its people – are second to none. Here we begin our adventure with a fantastic episode 1 of our Hawaii trip! Sit back and relax.

0:00 – Baby Krish’s first time in an Airplane
0:41 – Hawaii Malayam Travel Vlog Intro – TRIP COUPLE
1:42 – TRIP COUPLE IS IN HAWAII
3:20 – Baby Krish having fun in paradise
3:36 – Driving through mindblowing landscapes
3:59 – Hiking in Ho’omaluhia Botanical Garden
5:28 – A very scenic lake in mountain valley
6:39 – Driving to the summit of Ho’omaluhia Botanical Garden
8:16 – World’s best Acai Bowl spot in Hawaii
12:17 – The Byodo-In Temple – Japanese Temple in Hawaii
15:10 – Hawaiian Memorial Park Mortuary – most scenic burial ground
15:22 – Our first beach in Hawaii – Kailua Beach
17:01 – Baby Krish’s first time ever on a beach
17:36 – Stay Tuned and Subscribe

Our Gear
—————
Over a span of 6 years, we have collected some great cameras and gear for making high-quality cinematic videos!

Camera Gear –

About Us
—————
Me Sanjay and my wife Riya are a travel addict couple. We love traveling through cultures, tasting different foods, taking adventures, off-road travels and a lot of fun.

We film our experiences to share with other wanderlusts across the world through our youtube channel and facebook page – kaantha njanum varaam (tripcouple).

We hope our travelogs inspire you to pack your bags and go explore all those wonders.

Follow us here:
+ FACEBOOK:
+ INSTAGRAM:
+ TWITTER:
+ EMAIL: tripcouplefun@gmail.com
+ WEBSITE:

Subscribe to our channel for weekly travel vlogs!!

28 comments

  1. ന്യൂ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട ചെയ്തത് അറിഞ്ഞിരുന്നു.. ഇന്നാണ് കാണാൻ ടൈം കിട്ടിയത്.. തുടക്കം തന്നെ തന്നായിരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോക്ക് കട്ട വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ഈ വീഡിയോ മോശം എന്നല്ല.. ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ഉറപ്പായും കാണണം എന്ന് തോന്നിയില്ല.. പിന്നെ ഞാൻ കാണാതിരിക്കില്ല നിങ്ങടെ ഒരു vdo പോലും ഞാൻ കാണാത്തതില്ല.. അത് വേറെ വിഷയം .. പിന്നെ കുഞ്ഞിനേയും കാമറയും അതിന്റെ എക്യുപ്മെൻറ്സും എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എടുക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ കഷ്ട്ടപാട് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ്.. വീഡിയോ കണ്ടു തീരുമ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം.. ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ പോകണം എന്ന് തോന്നി…

  2. It is so good…you deserve much more audience than this….I hope one day your effort will paid off..❣️❣️❣️video quality and the way of presentation, all the Frames, everything was so good…loved your videos….I feel so satisfied with your videos…😍😍😍

  3. The best part in your video is that expression after eating that food…..
    I had given the same expression while having a strawberry shake from Hersheys at PA 🙂 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published.